Blogas

Mes rašome

Strategijos planavimo ir kaskadavimo procesas

2017-01-25
Strategijos planavimo ir kaskadavimo procesas

I ŽINGSNIS. Įmonės strategijos įgyvendinimo plano sudarymas.
Šiame etape vadovų komanda išgrynina strateginius tikslus ir esminius taktinius veiksmus reikalingus str. tikslams pasiekti. Peržiūrimi jau suplanuoti ar netgi pradėti įgyvendinti projektai, patikrinant jų aktualumą ir įtaką strateginiams tikslams.
Svarbu ryžtingai stabdyti projektus, kurie nedaro esminės įtakos strateginiams tikslams ir todėl negali tapti taktiniais veiksmais. Kadangi esminių taktikų įgyvendinimas, kaip taisyklė, gula ant riboto skaičiaus atsakingų darbuotojų pečių, labai svarbu nešvaistyti resursų, o juos sutelkti kryptingai. Šiame žingsnyje įmonės vadovų komanda pasidalija atsakomybes už planuojamus taktinius veiksmus ir susitaria dėl prioritetų.

II ŽINGSNIS. Taktinių veiskmų ir procesų ryšys.
Tiek investiciniai (IT sistemos keitimas, naujo produkto įvedimas, pajėgumų plėtra), tiek organizaciniai (ugdymo ir mokymo programos, kokybės gerinimas ir pan.) taktiniai veiksmai įtakoja procesus ir jų rezultatus. Įsivardinę, kaip turi pasikeisti procesas, lengviau įtrauksime to proceso dalyvius į strategijos įgyvendinimą. Nors įmonės strateginiai tikslai susiejami su finansiniais rodikliais, svarbu jais neapsiriboti, bet kartu vadovų komandoje sutarti dėl svarbiausių procesų rodiklių, vedančių į norimą vertės srautų finansinį rezultatą.
 
III ŽINGSNIS. Kaskadavimas horizontaliai.
Dalyvaujant įmonės vadovams, procesų šeimininkams ir departamentams, peržiūrime ar siekiami procesų rodikliai neprieštarauja vienas kitam, koks bus taktinių veiksmų poveikis visiems susijusiems procesams. Šiame etape taip pat reikia išdėstyti taktinius veiksmus laiko juostoje – kada ką planuojame pradėti.

Svarbu įvertinti žmogiškuosius resursus, nes dažnai tie patys vadovai ar specialistai dalyvauja keliuose skirtinguose projektuose. Įmonės lygiu sutarti taktiniai veiksmai tampa departamentų komandų tikslais.

IV ŽINGSNIS. Kaskadavimas vertikaliai ir strateginių planų korekcija.
Kai jau turime įmonės ir atskirų departamentų (funkcijų, padalinių - atskirose įmonėse pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo organizacinės struktūros ir atsakomybių) tikslus, taktinį planą jiems pasiekti (numatyti pokyčiai) ir laukiamus procesų rezultatus, galime mestelėti kamuolį su klausimais „Kaip galime prisidėti prie šių tikslų siekimo? Kokios kliūtys procese trukdo siekti šių tikslų? Kaip reikalinga koreguoti tikslus ir taktikas?“ į žemesnę grandį – skyrių komandoms. Kažkuriame lygyje tikslas gali būti sutapatintas su proceso rodikliais, nukreipiant juos į esminę kliūtį.
Šiame žingsnyje reikia būti pasirengus, kad kamuolys pirmyn ir atgal bus mėtomas ne kartą, suvienodinant požiūrį į tikslą, koreguojant departamentų taktinius veiksmus ir išgryninant atsakomybę atskiruose lygiuose.
Esminis vaidmuo tenka vadovų komandos nariams ir procesų šeimininkams, nes būtent jie įtraukia savo komandas į tolesnį tikslų kaskadavimą ir veiksmų plano smulkinimą į konkrečius 3 - 6 mėn. projektus. Savo ruožtu skyrių vadovai toliau kaskaduoja tikslus pamainų komandoms, priskirdami joms konkrečius veiksmus vykstančiuose  projektuose.

V ŽINGSNIS. Strategijos ir kasdienio veiklos valdymo disciplinos integracija.
Įmonės strategijos įgyvendinimo planas be kasdienio veiklos valdymo yra bejėgis įrankis, dažnai liekantis gulėti „stalčiuje“.
Kasdienis veiklos valdymas sudaro 75-95 proc. viso strategijos įgyvendinimo proceso, kuriame strategijos planavimas sudaro 5-25 proc.
Kasdien sistemingai stebėdami strategijos įgyvendinimo planus, vadovai galės laiku atnaujinti įvairiuose lygiuose stebimus rodiklius, koreguoti taktinius veiksmus, panaikinti vertės grandinėje kylančius konfliktus, ir visa tai daryti girdint ir priimant proceso balsą „iš apačios į viršų“.
To nepadarę, rizikuojame strategijos įgyvendinimo tvarumu ir savo kaip vadovų netinkamu lyderystės pavyzdžiu.

KOKIE YRA STRATEGIJOS INFRASTRUKTŪROS BY IMPROVEMENT© ETAPAI?

Konkrečių etapų parinkimui pradžioje atliekamas esamos strategijos sveikatos būklės vertinimas – kaip vyksta strateginio planavimo ir įgyvendinimo procesai, kokia įmonės vadybos kultūra ir komandos įsitraukimo lygis, kokios veiklos tobulinimo praktikos ir atskaitomybės principai naudojami. Produkto išskirtinumas – kartu su įmonės vadovais sukuriama tęstinė praktika, kuri leidžia ne tik sklandžiai įtraukti visą įmonę į strategijos įgyvendinimą, bet ir integruoti šį procesą su kasdiene vadyba procesų rodiklių pagalba.

 

LAURA GERRITS-GEDVILĖ IR VILMA NASTECKIENĖ<< Atgal